Bewindvoering

Bewind, mentorschap en curatele.

Soms lukt het gewoon niet meer,  en moet de kantorechter een bewindvoerder, mentor of curator aanstellen. Bijvoorbeeld, als  mensen niet langer in staat om hun eigen financiën te regelen. Als ze er te zwak voor zijn of in de war. Maar soms zitten ze ook te diep in de schulden of kampen met ernstige verslavingsproblemen. Niet zelden gaan deze problemen hand in hand. Voor zulke gevallen bestaat er de wettelijke mogelijkheid dat de rechter een beschermingsmaatregel oplegt: curatele, bewind of mentorschap.

Bewind

Als mensen door hun geestelijke of lichamelijke situatie niet meer goed met hun geld en goederen kunnen omgaan, kan een bewindvoerder deze verantwoordelijkheden van ze over nemen. Hij of zij beschermd de onder bewind gestelde, ook tegen het aangaan van schulden of het verkwisten van zijn bezit.

Mentorschap

Mentorschap gaat een stap verder dan bewindvoering. Het is voor mensen die niet meer zelf kunnen beslissen over hun verpleging, persoonlijke verzorging, behandeling en begeleiding, zoals over de vraag of zij wel of niet zelfstandig moeten blijven wonen. Dit kan het gevolg zijn van een geestelijke of lichamelijke toestand. Een mentor kan dan een aantal beslissingen nemen, zoveel mogelijk samen met de betrokkene.

Curatele

Curatele is de meest verstrekkende  beschermingsmaatregel. De betrokkene wordt handelingsonbekwaam en verliest daarmee het gezag over minderjarige kinderen. Deze maatregel is met name bedoeld voor mensen die niet zelfstandig over hun persoonlijke en financiële  zaken kunnen beslissen, of hun veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand of van drank- of drugsmisbruik.

Taken en Verplichtingen voor bewindvoerders.

Van de bewindvoerders wordt verwacht dat zij de materiële en immateriële belangen van hun cliënten op de juiste manier behartigen. Zij brengen verslag uit van de door hen aangetroffen begin- en eindsituatie. In de tussenliggende tijd moeten zij ook regelmatig verslag uitbrengen van de stand van zaken van hun clientèle en de manier waarop zij zich van hun taken hebben gekweten.

Controle

Sinds 1 januari 2016 worden bewindvoerders strikter en uniformer gecontroleerd vanuit het landelijk kwaliteitsbureau CBM, ondergebracht bij de rechtbank Oost Brabant.

Brevit en bewindvoering

Brevit is vertrouwd met deze nieuwe situatie en de manier waarop de controles worden uitgevoerd. Zij helpt u graag bij het inrichten van uw bedrijfsprocessen rondom bewindvoering, mentorschap en curatele zodat ook u volledig zult kunnen voldoen aan de huidige eisen.